เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี บริษัท ไอ.เจ. สยาม  สนับสนุนกองทัพบกในโครงการจัดสร้าง “อุทยานราชภักดิ์”  อุทยานแห่งประวัติศาสตร์ ที่กองทัพบกสร้างขึ้น  ณ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เพื่อร่วมเทิดทูนและประกาศเกียรติคุณพระมหากษัตริย์แห่งสยามตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์  และส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยผ่านอุทยานประวัติศาสตร์การเรียนรู้นำไปสู่การสร้างจิตสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์  ที่ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองและความเป็นปึกแผ่นของชาติไทย โดย คุณธนเสกข์  ยงศุภมงคล  กรรมการผู้จัดการ และ  อาจารย์สมพงษ์  แก้วเจริญไพศาล ที่ปรึกษาบริษัท  พร้อมด้วยคณะ  มอบเงินจำนวน 20,000 บาท  และกระดาษสำหรับเครื่องพิมพ์  รวมมูลค่า 47,000 บาท   ให้แก่  พ.อ.สุวัฒน์  สมบูรณ์ทรัพย์  (รอง จก.ยย.ทบ.2)   รองผู้อำนวยการดำเนินการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์  เป็นผู้แทนรับมอบ ณ อุทยานราชภักดิ์ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 11.30 น.


          โครงการจัดสร้างอุทยานราชภักดิ์  เป็นอุทยานประวัติศาสตร์โดยใช้พื้นที่ภายในกองทัพบก ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น 222  ไร่เศษ ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ ส่วนพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระบูรพกษัตริย์แห่งสยาม จำนวน 7 พระองค์ ได้แก่  พ่อขุนรามคำแหงมหาราช  สมเด็จพระนเรศวรมหาราช  สมเด็จพระนารายณ์มหาราช  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ส่วนลานอเนกประสงค์ สำหรับทำพิธีที่สำคัญของกองทัพและรับรองบุคคลสำคัญจากต่างประเทศ  และอาคารพิพิธภัณฑ์ จัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่สำคัญของบูรพกษัตริย์ไทย ตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นแหล่งท่องเที่ยวเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง