ไอ.เจ.สยาม ให้ความสำคัญกับการใช้วัตถุดิบที่นำมาผลิตกระดาษที่มีคุณภาพสูงสุด

ควบคู่ไปกับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม เราจึงเลือกใช้วัตถุดิบที่ผ่านระบบตรวจสอบ

และได้รับการรับรองตามมาตรฐาน FSC-CoC ผลิตภัณฑ์กระดาษของ ไอ.เจ.สยาม

จึงสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิต ว่ามาจากแหล่งที่ได้รับ

การควบคุม และมีการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบ ทางระบบนิเวศวิทยาเท่านั้น

เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

และมีการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด

 

มาตราฐาน FSC - CoC เลขที่ SGS-CoC-009050 ที่เราได้รับการรับรองนั้น

คือบทพิสูจน์ ถึงความใส่ใจ และความมุ่งมั่นของ บริษัท ไอ.เจ.สยาม จำกัด

ที่มีต่อการปกป้องธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 

. . . . .

 

แล้ว FSC นี่คืออะไรละ ???

องค์กร FSC หรือ Forest Stewardship CouncilTM นี้..

เป็นองค์กรเอกชนภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มต่างๆจากทั่วโลก อาทิ กลุ่มอนุรักษ์ป่าไม้และสิ่งแวดล้อม

ผู้ผลิตสินค้าจากไม้ ผู้ค้าไม้ และองค์กรผู้ให้การรับรองไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ เพื่อจัดทำระบบ

การให้การรับรองไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากไม้ โดยเป็นการรับประกันว่าไม้และผลิตภัณฑ์ไม้

ที่ได้รับการประทับเครื่องหมาย FSC เป็นไม้และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือป่าปลูก

ที่มีการจัดการป่าอย่างถูกต้องตามหลักการที่เป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ คือมีการปลูกไม้แบบยั่งยืน

เนื่องจากปัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญเกี่ยวกับปัญหาพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลง รวมทั้งมีการใช้ไม้

และส่วนประกอบอื่นๆจากไม้ ผลิตภัณฑ์และวัสดุที่มาจากป่าซึ่งได้มาจากการดำเนินการ

ที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย อีกทั้งยังไม่มีการจัดการที่ถูกต้อง เพื่อให้มีไม้ในปริมาณที่พอใช้

และสามารถส่งเสริมการอนุรักษ์ไปพร้อมกัน องค์กร Forest Stewardship Council (FSC)

ได้กำหนดมาตรฐานระบบการให้การรับรอง ด้านการจัดการไม้ (Forest Certification)

และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของไม้ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ได้จากป่า โดยให้ความสำคัญ

ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมไปพร้อมกัน

 

การดำเนินการดังกล่าวจะมีการประทับเครื่องหมายหรือติดฉลาก FSC ที่ผลิตภัณฑ์หรือได้ใบรับรอง FSC

โดยไม้และผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ที่มีใบรับรอง หรือโลโก้ FSC ก็จะสามารถรับประกันได้ว่าเป็นไม้

และผลิตภัณฑ์ไม้ ที่ใช้ไม้จากป่าธรรมชาติ หรือแหล่งปลูกไม้ที่มีการจัดการป่าไม้อย่างถูกต้อง

สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิต ว่ามาจากแหล่งที่ได้รับการควบคุม

และมีการบริหารจัดการอย่างรับผิดชอบ ทางระบบนิเวศวิทยา ตามหลักการ

อันเป็นที่ยอมรับในระดับสากลไม่ใช่ได้มาจากการทำลายป่าธรรมชาติ

............

 ผลิตภัณฑ์ที่มีตราประทับเครื่องหมาย หรือติดฉลาก FSC บนผลิตภัณฑ์  

จึงแสดงถึงความใส่ใจ และความมุ่งมั่นของผู้ผลิต ที่ให้ความสำคัญ

ต่อการใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่า เพื่อปกป้องธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมไปอีกนานเท่านาน ...